องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เสียชีวิต
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้รับรอง