องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร