หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โรงช้าง
นางรำจวน ม่วงแม้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
วัดโรงช้าง
วัดมหาธาตุ
ศาลหลักเมือง
พ่อปู่พระยาโคตรบองเทวราช
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
1
2
3
4
5
 
 
ติดต่อ
อบต.
056-990-060
News
ติดต่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990060 อีเมล์ 6660114 @dla.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โรงช้าง
อบต.โรงช้าง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ในตำบลต่อไปครับ
 
 
นางรำจวน ม่วงแม้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ กพส. มท 0810.4/ว1915  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1911  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1908  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1891 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1912  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) (ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน) กรมการปกครอง ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว1658  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo and Symposium 2022) กพส. มท 0810.6/ว1875  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1882  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1890  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4437  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
เพื่อขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.4/ว1887  [ 23 มิ.ย. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1884 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7451  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/7452  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1880  [ 22 มิ.ย. 2565 ]
 
 
พจ 0023.2/ว 7163 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อ (สายบริหาร)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2480 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2469  รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึุกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2467 ครงการพัฒนาโปรมแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2451 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2448 ขอเชิญประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำระบบสารสนเทสเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.2/ว 208 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 65  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2444 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 7019 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 2434 การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิด  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 2435  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 21 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.1/ว207 ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ 6965 การขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2419 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2416 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2415 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2414 ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม ฉบับที่ 6)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2404 ลว 17 มิ.ย.65 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL) (พจ 0023.3/ว 2404 ลว 17 มิ.ย.65) [ แนบ1 ]  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2403 ลว 17 มิ.ย.65 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2403 ลว 17 มิ.ย.65)  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 6942 ลว 17 มิ.ย. 65 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งได้  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
 
 
ทต.เนินปอ โครงการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต กลุ่มวัยเรียนตำบลเนินปอ 3อ 3ส ประจำปีงบประมาน [ 25 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เนินปอ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเนินปอ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าฬ่อ ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หอไกร ร่วมสวมเสื้อสีขาว_เพื่อแสดงถึงพลังต่อต้านยาเสพติด [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 24มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.สำนักขุนเณร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 24 มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่งานสวน กองช่างออกปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่ 24 มิ.ย.65 เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.วังทรายพูน ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.สำนักขุนเณร กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ทะนง รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-776-3403
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2, [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 199 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 166 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 168 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 140 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 164 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช่วง หมู่ที่ ๒ ตำบลโรงช้า [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการเปลี่ยนเหล็กฝารางระบายน้ำและทำความสะอาดรางระบายน้ำ จากสี่แยกกลางบ้าน [ 22 มิ.ย. 2565 ]

 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
 
 
 
สำรวจ
ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบตโรงช้าง พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  โครงสร้างพื้นฐาน
  เศรษฐกิจและสังคม
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
  ความมั่่นคงและปลอดภัยในชีวิต
กระดานสนทนา
 
 
อยากทราบเบี้ยยังชีพ (21 พ.ค. 2564)    อ่าน 100  ตอบ 0  
ขอเบอร์ติดต่อ อบต. ด้วยค่ะ. เบอร์ 056990060 ติดต่อไม่ได้ค่ะ (21 พ.ค. 2564)    อ่าน 95  ตอบ 1  
ศูนย์เด็กเล็กจะเปิดเรียน (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 104  ตอบ 0  
 
 
 

วัดโรงช้าง  
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
Google Earth
 
แผนที่ดาวเทียม
   
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
   
สายตรงปลัด  
โทร.087-002-4488  
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
การจัดการ
องค์ความรู้ (KM)
 
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-060 โทรสาร : 056-990-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
จำนวนผู้เข้าชม 222,730 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง