หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
ติดต่อ
อบต.
056-990-060
News
ติดต่อหน่วยงาน. องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990060 อีเมล์ 6660114 @dla.go.th
 
ข่าวสาร  
       
 
 


 
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คุณสมบัติ

1) มีสัญชาติไทย

2) มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ตามทะเบียนบ้าน

3) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

4) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ อบต.โรงช้าง แต่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งลงทะเบียนแทนพร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ

ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056-990060

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 14.42 น. โดย คุณ สุชัญญา ขันทอง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-990-060 โทรสาร : 056-990-060
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
จำนวนผู้เข้าชม 222,756 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10